Có 1 kết quả:

quá nệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chấp nhất quá đáng.