Có 1 kết quả:

quá khích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mạnh mẽ quá độ, vượt hẳn mức thường. Đáng lẽ đọc Quá kích.