Có 1 kết quả:

quá xưng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quá dự 過譽, Quá tưởng 過奬.