Có 1 kết quả:

quá dự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khen ngợi vượt sự thật, quá đáng.