Có 1 kết quả:

đạo cô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà tu hành.