Có 1 kết quả:

đạo mạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mặt của người tu hành, chỉ vẻ mặt nghiêm trang.