Có 1 kết quả:

đạo đạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói giùm ý kiến của người khác tới người khác nữa.

Một số bài thơ có sử dụng