Có 1 kết quả:

đạt quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan được vinh hiển.

Một số bài thơ có sử dụng