Có 1 kết quả:

đạt đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết tốt phải thường có.