Có 1 kết quả:

đạt thành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đạt tới, hoàn thành. ◎Như: “đạt thành nhiệm vụ” 達成任務.