Có 1 kết quả:

đạt ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói thấu lẽ.