Có 1 kết quả:

đạt đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đường lớn, ai cũng phải đi, chỉ cái lẽ đương nhiên, ai cũng phải theo.

Một số bài thơ có sử dụng