Có 1 kết quả:

vi lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm trái lại sự sai bảo, ngăn cấm của quốc gia hoặc của người trên.