Có 1 kết quả:

vi phản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Vi bạn 違叛, Vi bội 違背.