Có 1 kết quả:

vi tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái với lòng người. Trái lẽ.

Một số bài thơ có sử dụng