Có 1 kết quả:

vi pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm trái lại luật lệ quốc gia.