Có 1 kết quả:

vi lễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái ngược với cách đối xử tốt đẹp đã được quy định.