Có 1 kết quả:

vi bội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm trái lại — Như Vi bạn 違叛.