Có 1 kết quả:

vi ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói năng không hợp sinh xích mích — Lời nói trái lẽ.