Có 1 kết quả:

vi li

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa cách chia lìa.