Có 1 kết quả:

di tích

1/1

di tích

giản thể

Từ điển phổ thông

di tích