Có 1 kết quả:

tốn vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhường ngôi cho người khác.