Có 1 kết quả:

đệ giao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem tới trao cho người khác.