Có 1 kết quả:

đệ tín

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gửi thư. Đem thư từ đi.

Một số bài thơ có sử dụng