Có 1 kết quả:

viễn nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nguyên do ở xa.