Có 1 kết quả:

viễn địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất xa.

Một số bài thơ có sử dụng