Có 1 kết quả:

viễn lự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lo xa.

Một số bài thơ có sử dụng