Có 1 kết quả:

viễn đông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ vùng xa nhất ở phía đông. Việt Nam cũng ở vùng Viễn đông.

Một số bài thơ có sử dụng