Có 1 kết quả:

viễn duệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con cháu xa.