Có 1 kết quả:

viễn mưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính toán trước thật xa.