Có 1 kết quả:

viễn tân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người khách ở phương xa tới nhà mình.