Có 1 kết quả:

khiển muộn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đuổi nỗi buồn. Td: Tiêu sầu khiển muộn.

Một số bài thơ có sử dụng