Có 1 kết quả:

khiển thú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đuổi ra biên giới làm lính. Một hình phạt thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng