Có 1 kết quả:

khán xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái xe chở đồ cúng trong đám tang — Một âm là Khiển.

Một số bài thơ có sử dụng