Có 1 kết quả:

thích khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hợp miệng. Ngon miệng.

Một số bài thơ có sử dụng