Có 1 kết quả:

già lan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cản trở, ngăn trở. ◇Quan Hán Khanh 關漢卿: “Bả môn quan, tương nhân lai khẩn già lan” 把門關, 將人來緊遮攔 (Vọng giang đình 望江亭, Đệ nhất chiệp).
2. Chống cự, chống đỡ. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Lã Bố giá cách già lan bất định, khán trước Huyền Đức diện thượng, hư thứ nhất kích, Huyền Đức cấp thiểm” 呂布架隔遮攔不定, 看著玄德面上, 虛刺一戟, 玄德急閃 (Đệ ngũ hồi) Lã Bố cố sức chống đỡ không nổi, bèn nhắm giữa mặt Huyền Đức phóng vờ một ngọn kích. Huyền Đức tránh được.
3. Che lấp, che phủ. ◇Dương Vạn Lí 楊萬里: “Bất giao viễn thụ già lan khước, Lô địch sanh lai trực đáo thiên” 不教遠樹遮攔卻, 蘆荻生來直到天 (Dĩ chí hồ vĩ vọng kiến tây san 已至湖尾望見西山).
4. Che chở, phù hộ. ◇Vô danh thị 無名氏: “Kim tiên chỉ lộ, thánh thủ già lan” 金鞭指路, 聖手遮攔 (Hoàng hoa dục 黃花峪, Đệ nhất chiệp).
5. Bài khiển, giải muộn. ◇Hoàng Đình Kiên 黃庭堅: “Hoa bệnh đẳng nhàn sấu nhược, Xuân sầu một xứ già lan” 花病等閒瘦弱, 春愁沒處遮攔 (Tây Giang nguyệt 西江月, Khuyến tửu 勸酒, Từ 詞).
6. Vật che chùm, vật để ngăn che. ◇Vương Tây Ngạn 王西彥: “Xa tử thị lão cựu đích, hữu nhất bán song khẩu dĩ kinh một hữu già lan” 車子是老舊的, 有一半窗口已經沒有遮攔 (Phong tuyết 風雪).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngăn chặn. Ngăn lại.

Một số bài thơ có sử dụng