Có 1 kết quả:

độn thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lánh đời. Ở ẩn.