Có 1 kết quả:

độn thổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trốn xuống đất. Chui xuống đất mà đi, một phép thuật của các đạo sĩ thời cổ.