Có 1 kết quả:

độn tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng muốn trốn tránh cuộc đời.