Có 1 kết quả:

trì hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng dằng chậm chạp.