Có 1 kết quả:

trì diên

1/1

trì diên

phồn thể

Từ điển phổ thông

chậm trễ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kéo dài thời gian.

Một số bài thơ có sử dụng