Có 1 kết quả:

trì minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc trời rạng sáng.