Có 1 kết quả:

trì nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng dằng ngờ vực.

Một số bài thơ có sử dụng