Có 1 kết quả:

trì hoãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chậm chạp, kéo dài thời gian.