Có 1 kết quả:

tuân lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm theo sự sai khiến của người trên.