Có 1 kết quả:

thiên đô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dời nơi đặt triều đình.

Một số bài thơ có sử dụng