Có 1 kết quả:

di tục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thói quen đời trước để lại.