Có 1 kết quả:

di tồn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Còn lại, sót lại.