Có 1 kết quả:

di vong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quên sót, quên mất.