Có 1 kết quả:

di thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách vở đời trước đã mất mát — Chỉ chung sách vở đời trước còn sót lại.

Một số bài thơ có sử dụng